Για να επιτευχθεί το στοίχημα για φιλικές προς το περιβάλλον αειφόρες διακοπές απαιτούνται ενέργειες και δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της ενέργειας των υδάτινων πόρων και της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Επίσης, θέματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό και εργασιακό αντίκτυπο του τουρισμού.

Τα τουριστικά καταλύματα, ως κύριοι αποδέκτες διαμονής και πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην ενσωμάτωση αειφόρων πρακτικών στο τουριστικό μας προϊόν, με τεράστιες δυνατότητες για τη βελτίωση βιώσιμων λύσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης και θετικής συμβολής στις τοπικές οικονομίες εφόσον υλοποιηθούν σωστά και οργανωμένα κατάλληλες δράσεις.

Η πιστοποίηση της αειφορίας θέτει λοιπόν το πλαίσιο και τις αρχές για αειφόρες διακοπές και δίνει στις τουριστικές επιχειρήσεις τα κατάλληλα εργαλεία και πρακτικές για το σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο γύρω από τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας και ισότητας, τοπικής συνεισφοράς και προβολής του πολιτισμού.

Σήμερα οι πιστοποιήσεις αειφορίας έχουν περάσει στη φάση της «ωριμότητας» σχετικά με τις απαιτήσεις που θέτουν ενώ πολλά θετικά παραδείγματα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Με δεδομένη τη δέσμευση της πολιτείας για περισσότερες «πράσινες» και ποιοτικές διακοπές αλλά και τη πίεση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών από τους ίδιους τους επισκέπτες ως προς τα θέματα αυτά (βλ. πλαστικά, άνθρακας, υπερτουρισμός, κ.ά.) απαιτούνται ισχυρές θεσμικές παρεμβάσεις και λύσεις δομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την αειφορία και ταλανίζουν τον κλάδο. Μερικές από τις προτάσεις να είναι το Pay as you throw, η διαλογή στη πηγή των αποβλήτων, η θεσμοθέτηση λύσεων για το food waste, λύσεις για τη διαχείριση της λυματολάσπης, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και τοπικά πρωτόκολλα σε προορισμούς. Σήμερα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία και η πιστοποίηση δεν είναι πολυτέλεια.